دكتر سيد جواد موسوی واعظی

جراحي عمومی

نشانی مطب: خیابان امام - روبروی بيمارستان شفا- ساختمان پزشكان آذربايجان- طبقه1

تلفن مطب: 32234522- 044