دكتر سيد جواد موسوی واعظی

جراحي عمومی

حضور در كلينيك بيمارستان: