دكتر حسن عباسي عطيبه

جراحي عمومی

نشانی مطب: اروميه خيابان خيام شمالي کوچه خانباباخان ساختمان پزشکان مهرگان-واحد 7