دكتر علي محمودزاده

جراحي عمومی

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09141418798  

شماره تلفن مطب :32233077  

آدرس ایمیل :ali.mahmoudzadeh@gmail.com