دكتر محمد خليل زاد

جراحي عمومی

نشانی مطب: خیابان طرزی- ساختمان پزشکان- طبقه 2

 شماره تلفن مطب: 32229695 -044