دكترجابراحمدزاده

متخصص چشم

نشانی مطب: ارومیه- خیابان مدنی- روبروی خیام شمالی- ساختمان پزشکان جم

شماره تلفن مطب :044-32222262  

آدرس ایمیل :Jaberahmadzade@yahoo.com