دكترجواد خشابی

متخصص كودكان

نشانی مطب: خیابان مدنی- روبروی خیام شمالی- طبقه دوم آزمایشگاه دکتر میلانی

دوره های تکمیلی :آلرژی وآسم و بیماری های تنفسی کودکان-دانشگاه مک گیل کانادا     

گروه تخصصی :کودکان    

شماره تلفن مطب: 32220720