دكتر صمد جودی

متخصص كودكان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09181418698  

شماره تلفن مطب :32222434  

آدرس ایمیل :Samad.joudi@yahoo.com