دكتر صمد جودی

متخصص كودكان

نشانی مطب: تقاطع خیام شمالی با مدنی

شماره تلفن همراه :09181418698  

شماره تلفن مطب :32222434  

آدرس ایمیل :Samad.joudi@yahoo.com