دكتر نادر پاشاپور

متخصص كودكان

نشانی مطب: ارومیه- پنجراه- جنب قنادی گلستان

شماره تلفن مطب:04432220045 

آدرس ایمیل :NPashapor@yahoo.com