دكتر نادر پاشاپور

متخصص كودكان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب:04432220045 

آدرس ایمیل :NPashapor@yahoo.com