دكتر علي حسنی افشار

متخصص گوش حلق بینی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی :طی دوره آندوسکوپی سینوس و بینی     

شماره تلفن مطب :32254601  

آدرس ایمیل :AliHASANIAFSHAR@YAHOO.com