دكترمسعود فلاحي مطلق

متخصص فک و صورت

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب: ٣٣٤٨٠٧٣٧ -٣٣٤٨٠٧٣٨  

آدرس ایمیل: M_fallahi_m@yahoo.com