دكترعلي صادقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :3462927

آدرس ایمیل :a_Sadeghiuo@yahoo.com