دكتر رضا صادقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :٣٣٤٦٢٩٢٧  

آدرس ایمیل :Dr.reza_sadeghi@yahoo.com