دكتر گلپيرا میرفخرایی

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09144457175  

شماره تلفن مطب :32242836