دكتر نادر امین فرزانه

جراحي عمومی

نشانی مطب: خیابان امام- نبش خیابان طرزی- کوچه مرادخان_ شماره تلفن مطب :32221754