دكتر سريه گل محمدلو

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خيابان امام- اول خيابان طرزي- ساختمان پزشكان- طبقه دوم- واحد هشت

شماره تلفن مطب :٣٢٢٢٣٨٩٨  

آدرس ایمیل :sgolmohammadlou@yahoo.com