دكتر سريه گل محمدلو

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :٣٢٢٢٣٨٩٨  

آدرس ایمیل :sgolmohammadlou@yahoo.com