دكتر خديجه صالحی صدقیانی

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان خیام شمالی- روبروی دبستان 22 بهمن- پلاک8