دكتر فريده سلطاني

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان امام - اول خیابان سرداران- ساختمان پزشکان- طبقه دوم

شماره تلفن مطب :32232658  

آدرس ایمیل :Ali-143-2@yahoo.com