دكتر فريده سلطاني

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09141417356  

شماره تلفن مطب :32232658  

آدرس ایمیل :Ali-143-2@yahoo.com