دكتر سهيلا رفیع زاده

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

گروه تخصصی: OB.Cyn    

شماره تلفن همراه: 09141410002  

شماره تلفن مطب: 04432230761