دكتر شبنم رضانژاد

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :33484581