دكتر منصوره خليلي

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: ارومیه- خیام شمالی- کوی خان باباخان- مجتمع مهرگان

دوره های تکمیلی :دوره یکساله کولپوسکوپی از انگلستان     

شماره تلفن همراه :09143412783  

شماره تلفن مطب :32233783