دكتر ميترا حبيب زاده

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خيابان حسنی- ساختمان زیتون- نرسیده به برج آسمان- طبقه دوم

شماره تلفن مطب : ۳۳۴۳۱۲۰۴

آدرس ایمیل :mtr_habibzadeh@yahoo.Com