دكتر ميترا حبيب زاده

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب : ۳۳۴۳۱۲۰۴

آدرس ایمیل :mtr_habibzadeh@yahoo.Com