دكتر معصومه تقی پورثانی

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان سرداران- روبروی داروخانه امیرالمؤمنین- ساختمان آبا

دوره های تکمیلی: دوره سونوگرافی زنان     

شماره تلفن همراه :09143417480  

شماره تلفن مطب :32241912  

آدرس ایمیل :www.m.Tashipoursan@yahoo.Com