دكتر منوچهر قوام

متخصص داخلی

نشانی مطب: خيابان كاشاني- جنب اداره دارايي- ساختمان پزشكان 22- طبقه 2

شماره تلفن مطب: 32227081-044  

شماره فکس مطب: 33459379-044

آدرس ایمیل :manoochehreghavam@gmail.com