دكتر منوچهر قوام

متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

نشانی مطب:

شماره تلفن مطب :32227081  

شماره فکس مطب :33459379

آدرس ایمیل :manoochehreghavam@gmail.com