دكترشاهين شهروان

متخصص داخلی

نشانی مطب: ابتداي خيابان حسني - جنب مركزخريد ژابيز- مجتمع پزشكي ماندگار- طبقه 3

شماره تلفن مطب: 33439555  

آدرس ایمیل :drshahravan@yahoo.com