دكترشاهين شهروان

متخصص داخلی

نشانی مطب: ابتداي خيابان حسني -جنب مركزخريد ژابيز-مجتمع پزشكي ماندگارطبقه 3

شماره تلفن مطب: 33439555  

آدرس ایمیل :drshahravan@yahoo.com