دكتر شيوا نوروزي نيا

متخصص بيهوشي_فلوشيپ درد

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :٣١٠١٢٩٦٠  

آدرس ایمیل :snowruzinia@yahoo.com