دكتر عبدالحسين شاهگلي

متخصص بيهوشي

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09126232191  

 آدرس ایمیل :dr.shahgoli@yhoo.com