دكتر سيد ابراهيم موسوي

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

نشانی مطب: خیابان کاشانی روبروی دارائی

دوره های تکمیلی :اندیورولوژی     

شماره تلفن همراه :09141418842  

شماره تلفن مطب :044133462811  

شماره فکس مطب :044133462811

آدرس ایمیل :MosaviNL@Yahoo.com