دكتر سعيد صمدزاده

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

نشانی مطب: خیام شمالی- کوچه اول- ساختمان خیام

دوره های تکمیلی :فلوشیپ 2 ساله     

شماره تلفن همراه :091441415673  

شماره تلفن مطب :04412227728  

آدرس ایمیل :SSAMADZADEH2001@YAHOO.COM