دكتر رامين حكيم زاده

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

نشانی مطب: ارومیه - خ خیام شمالی- روبروی معاونت پژوهشی

عضو انجمن ارولوژي آمريكا             

آدرس مطب: ارومیه - خ خیام شمالی- روبروی معاونت پژوهشی

شماره تلفن مطب :04432226876  

ايميل: Raminhakim@gmail.com