دكتر رامين حكيم زاده

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

حضور در كلينيك بيمارستان:

عضو انجمن ارولوژي آمريكا             

شماره تلفن مطب :04432226876