دكتر سعيد چاره ساز

متخصص ارتوپدی

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن همراه :09143450699  

شماره تلفن مطب :2231010  

آدرس ایمیل s.charehsaz@yahoo.com