دكتر رامين بهروزيان

متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

نشانی مطب: خیابان امام – بیمارستان دکتر صولتی- ساختمان پزشکان

شماره تلفن مطب: 044-32228529

آدرس ایمیل :rbehroozian@gmail.com