دكتر ايرج برقي

متخصص داخلی

نشانی مطب: اروميه- خيابان سرداران- اول كوچه خان باباخان- ساختمان لقمان حكيم- طبقه همكف- واحد 3

تلفن مطب: 2243377-044