دكتر فرخ قوام

پاتولوژی- کلینیکال و آناتومیکال

نشانی مطب: بیمارستان آذربایجان –آزمایشگاه_ شماره تلفن مطب :3944135-2233235