دكتر رضا تقي زاده

جراحي عمومی

نشانی مطب: اروميه- خيابان حسني- ساختمان اورشاد

تلفن: 32230638-044

ايميل: dr.rtaghizadeh@yahoo.com