دكتر رضا تقي زاده

جراحي عمومی

نشانی مطب: اروميه- خيابان حسني- ساختمان اورشاد-ورودي - طبقه 1

تلفن:-33442525 33448080-044

ايميل: dr.rtaghizadeh@yahoo.com