دكتر داريوش روحي

جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات

حضور در كلينيك بيمارستان: