فرآیند تسهیل شده و تحت کنترل جهت ترخیص بیماران بین الملل