تعرفه های بیمارستان

تعرفه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

1266000

اتاق دو تخته

1266000

اتاق عمومی

1266000

ای سی یو

5874000

سی سی یو

2937000

پست سی سی یو

1266000

تخت نوزاد وكات

634000

انکوباتور

886000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

1266000

تخت همراه خصوصي

616000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

95200

کا بیهوشی

95200

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5280000

اتاق دو تخته

4224000

اتاق عمومی

2816000

ای سی یو

8800000

سی سی یو

6160000

پست سی سی یو

4840000

تخت نوزادوكات

1980000

انکوباتور

2816000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7000000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

370000

کا بیهوشی

330000

 تعرفه آزاد و تعرفه بیماران غیرایرانی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5704000

اتاق دو تخته

4568000

اتاق عمومی

3040000

ای سی یو

9504000

سی سی یو

6656000

پست سی سی یو

5224000

تخت نوزادوكات

1980000

انکوباتور

2140000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7000000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

410000

کا بیهوشی

410000