تعرفه های بیمارستان _ سال 1401

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

2,725,000

23,120,000

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

2,725,000

32,000,000

تخت اتاق دو تخته 

2,725,000

18,000,000

تخت اتاق عمومی

2,725,000

12,880,000

تخت ICU

12,645,000

41,360,000

تخت NICU

12,645,000

41,360,000

تخت CCU

6,323,000

26,400,000

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

6,323,000

30,000,000

تخت Post CCU

2,725,000

20,720,000

تخت نوزاد 

1,364,000

8,960,000

 تخت انکوباتور

2,725,000

12,880,000

 تخت كات

2,725,000

12,880,000

تخت همراه خصوصي به همراه غذا

-

-

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

 

23,120,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

 

32,000,000

تخت اتاق دو تخته

 

18,000,000

تخت اتاق عمومی

 

12,880,000

تخت ICU

 

41,360,000

تخت NICU

 

41,360,000

تخت CCU

 

26,400,000

تخت Post CCU

 

20,720,000

تخت CCU + خدمات ويژه 

 

30,000,000

تخت نوزاد

 

8,960,000

تخت انکوباتور

 

12,880,000

تخت كات

 

12,880,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

23,120,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

32,000,000

تخت اتاق دو تخته

18,000,000

تخت اتاق عمومی

12,880,000

تخت ICU

41,360,000

تخت NICU

41,360,000

تخت CCU

26,400,000

تخت Post CCU

20,720,000

تخت CCU + خدمات ويژه 

30,000,000

تخت نوزاد

8,960,000

تخت انکوباتور

12,880,000

تخت كات

12,880,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

تعرفع اعمال جراحی رايج(محاسبه با تخت عمومي)

نام عمل

قيمت آزاد (ریال)

نام عمل

قيمت آزاد (ریال)

كاتاراكت

85,000,000

جراحي ديسك كمر

300,000,000

فتق اينگوئينال 

75,000,000

جراحي ديسك كمر به همراه سي دي گذاري 

400,000,000

جراحي هموروئيد يا فيشر 

50,000,000

جراحي زيبايي بيني 

120,000,000

آپاندكتومي 

65,000,000

جراحي شكستگي بيني

60,000,000

جراحي كيسه صفرا 

80,000,000

جراحي سندرم تنگي كانال دست 

60,000,000

سيستوسل و ركتوسل 

75,000,000

جراحي سنگ حالب

80,000,000

سزارين 

85,000,000

سيستوسكوپي

85,000,000

D&C 

50,000,000

ميومكتومي 

86,000,000

جراحي پروستات به روش TUR 

85,000,000

سيستوسكوپي تخمدان 

100,000,000

جراحي پروستات باز 

85,000,000

استئوتومي 

250,000,000

بخش ها