تعرفه های بیمارستان _ سال 1399

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

1,651,000

9,504,000

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

1,651,000

11,428,800

تخت اتاق دو تخته 

1,651,000

7,391,200

تخت اتاق عمومی

1,651,000

5,203,200

تخت ICU

7,659,000

18,592,800

تخت NICU

7,659,000

18,592,800

تخت CCU

3,830,000

11,968,000

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

3,830,000

14,427,000

تخت Post CCU

1,651,000

9,396,800

تخت نوزاد 

826,000

3,696,000

 تخت انکوباتور

1,156,000

5,203,200

 تخت كات

1,156,000

5,203,200

تخت همراه خصوصي

0

1,069,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

7,021,640

9,504,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

7,021,640

11,428,800

تخت اتاق دو تخته

7,021,640

0

تخت اتاق عمومی

4,943,040

0

تخت ICU

17,663,160

0

تخت NICU

17,663,160

0

تخت CCU

11,369,600

0

تخت Post CCU

8,926,960

0

تخت CCU + خدمات ويژه 

11,369,600

14,427,000

تخت نوزاد

3,511,200

0

تخت انکوباتور

4,943,040

0

تخت كات

4,943,040

0

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

9,504,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

11,428,800

تخت اتاق دو تخته

7,391,200

تخت اتاق عمومی

5,203,200

تخت ICU

18,592,800

تخت NICU

18,592,800

تخت CCU

11,968,000

تخت Post CCU

9,396,800

تخت CCU + خدمات ويژه 

14,427,000

تخت نوزاد

3,696,000

تخت انکوباتور

5,203,200

تخت كات

5,203,200

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

بخش ها