تعرفه های بیمارستان _ سال 1399

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

1,651,000

13,377,360

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

1,651,000

16,052,832

تخت اتاق دو تخته 

1,651,000

10,404,150

تخت اتاق عمومی

1,651,000

7,430,940

تخت ICU

7,659,000

26,750,550

تخت NICU

7,659,000

26,750,550

تخت CCU

3,830,000

17,091,440

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

3,830,000

20,509,728

تخت Post CCU

1,651,000

13,375,970

تخت نوزاد 

826,000

5,202,770

 تخت انکوباتور

1,156,000

7,430,940

 تخت كات

1,156,000

7,430,940

تخت همراه خصوصي

0

1,485,910

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

7,021,640

9,504,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

7,021,640

11,428,800

تخت اتاق دو تخته

7,021,640

0

تخت اتاق عمومی

4,943,040

0

تخت ICU

17,663,160

0

تخت NICU

17,663,160

0

تخت CCU

11,369,600

0

تخت Post CCU

8,926,960

0

تخت CCU + خدمات ويژه 

11,369,600

14,427,000

تخت نوزاد

3,511,200

0

تخت انکوباتور

4,943,040

0

تخت كات

4,943,040

0

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

13,377,360

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

16,052,832

تخت اتاق دو تخته

10,404,150

تخت اتاق عمومی

7,430,940

تخت ICU

26,750,550

تخت NICU

26,750,550

تخت CCU

17,091,400

تخت Post CCU

13,375,970

تخت CCU + خدمات ويژه 

20,509,728

تخت نوزاد

5,202,770

تخت انکوباتور

7,430,940

تخت كات

7,430,940

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

بخش ها