تعرفه های بیمارستان

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه(ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

1,461,000

6,928,800

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

1,461,000

7,700,000

تخت اتاق دو تخته 

1,461,000

5,388,800

تخت اتاق عمومی

1,461,000

3,848,800

تخت ICU

6,778,000

13,856,000

تخت NICU

6,778,000

13,856,000

تخت CCU

3,389,000

8,852,800

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

3,389,000

9,738,000

تخت Post CCU

1,461,000

6,928,000

تخت نوزاد 

731,000

2,694,400

 تخت انکوباتور

1,023,000

3,848,800

 تخت كات

1,023,000

3,848,800

تخت همراه خصوصي

0

796,600

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

5,338,800

6,928,800

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

5,338,800

7,700,000

تخت اتاق دو تخته

5,338,800

0

تخت اتاق عمومی

3,848,800

0

تخت ICU

13,856,000

0

تخت NICU

13,856,000

0

تخت CCU

8,852,800

0

تخت Post CCU

6,928,000

0

تخت CCU + خدمات ويژه 

8,852,800

9,738,000

تخت نوزاد

2,694,400

0

تخت انکوباتور

3,848,000

0

تخت كات

3,848,000

0

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

6,928,800

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

7,700,000

تخت اتاق دو تخته

5,388,800

تخت اتاق عمومی

3,848,800

تخت ICU

13,856,000

تخت NICU

13,856,000

تخت CCU

8,852,800

تخت Post CCU

6,928,000

تخت CCU + خدمات ويژه 

9,738,000

تخت نوزاد

2,694,400

تخت انکوباتور

3,848,800

تخت كات

3,848,800

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

بخش ها