تعرفه های بیمارستان

تعرفه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

1172000

اتاق دو تخته

1172000

اتاق عمومی

1172000

ای سی یو

5438000

سی سی یو

2719000

پست سی سی یو

1172000

تخت نوزاد وكات

586000

انکوباتور

821000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

1172000

تخت همراه خصوصي

616000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

95200

کا بیهوشی

95200

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5280000

اتاق دو تخته

4224000

اتاق عمومی

2816000

ای سی یو

8800000

سی سی یو

6160000

پست سی سی یو

4840000

تخت نوزادوكات

1980000

انکوباتور

2816000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7000000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

370000

کا بیهوشی

330000

 تعرفه آزاد و تعرفه بیماران غیرایرانی

هتلینگ

نوع خدمت

قیمت (ریال)

اتاق خصوصی

5280000

اتاق دو تخته

4224000

اتاق عمومی

2816000

ای سی یو

8800000

سی سی یو

6160000

پست سی سی یو

4840000

تخت نوزادوكات

1980000

انکوباتور

2816000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

اتاق VIP

7000000

جراحی

نوع خدمت

 قیمت(ریال)

کا جراحی

400000

کا بیهوشی

400000