تعرفه های بیمارستان _ سال 1400

تعرفه بیمه های پايه (خدمات درمانی و تامین اجتماعی)

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي

2,725,000

23,120,000

تخت اتاق خصوصي با خدمات ويژه

2,725,000

26,250,240

تخت اتاق دو تخته 

2,725,000

18,000,000

تخت اتاق عمومی

2,725,000

12,880,000

تخت ICU

12,645,000

41,360,000

تخت NICU

12,645,000

41,360,000

تخت CCU

4,958,000

26,400,000

تخت CCU + به همراه خدمات ويژه

-

-

تخت Post CCU

2,725,000

20,720,000

تخت نوزاد 

1,364,000

8,960,000

 تخت انکوباتور

2,725,000

12,880,000

 تخت كات

2,725,000

12,880,000

تخت همراه خصوصي به همراه غذا

-

-

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه نیروهای مسلح 

هتلينگ

سهم بيمه پايه (ریال)

قیمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

 

23,120,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

 

26,250,240

تخت اتاق دو تخته

 

18,000,000

تخت اتاق عمومی

 

12,880,000

تخت ICU

 

41,360,000

تخت NICU

 

41,360,000

تخت CCU

 

26,400,000

تخت Post CCU

 

20,720,000

تخت CCU + خدمات ويژه 

 

 

تخت نوزاد

 

8,960,000

تخت انکوباتور

 

12,880,000

تخت كات

 

12,880,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

6% هزینه هتلینگ

تعرفه آزاد و غيرايراني  

هتلينگ

قيمت آزاد (ریال)

تخت اتاق خصوصي 

23,120,000

تخت اتاق خصوصي + خدمات ويژه 

24,020,000

تخت اتاق دو تخته

18,000,000

تخت اتاق عمومی

12,880,000

تخت ICU

41,360,000

تخت NICU

41,360,000

تخت CCU

26,400,000

تخت Post CCU

20,720,000

تخت CCU + خدمات ويژه 

-

تخت نوزاد

8,960,000

تخت انکوباتور

12,880,000

تخت كات

12,880,000

خدمات رفاهی

6% هزینه هتلینگ

بخش ها