بیمه های طرف قرارداد

 ليست بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان آذربايجان در خصوص بيماران بستري و سرپايي (زير 6 ساعت) و كلينيك و پاراكلينيك

بيمه هاي طرف قرارداد 

بستري

سرپايي

ردیف

بيمه

قرارداد

قرارداد

1

کانون سردفتران و دفتر ياران

دارد

دارد

2

اتيه سازان حافظ

دارد

ندارد

3

ارتش کارکنان وظيفه - عادی

دارد

ندارد

4

ارتش بيماريهاي خاص

ندارد

ندارد

5

ارتش جانباز

دارد

دارد

6

البرز

دارد

ندارد

7

بانک توسعه صادرات

دارد

دارد

8

بانك تجارت

دارد

دارد

9

بانك رفاه

دارد

دارد

10

بانك سپه

دارد

دارد

11

بانك صادرات

ندارد

دارد

12

بانك صنعت ومعدن

دارد

دارد

13

بانك كشاورزي

دارد

دارد

14

بانك مسكن

ندارد

ندارد

15

بانك ملت

دارد

ندارد

16

بنياد پانزده خرداد

دارد

ندارد

17

بيمه پارسيان

دارد

ندارد

18

بيمه کارآفرين

دارد

ندارد

19

بيمه آرمان

ندارد

ندارد

20

بيمه آسيا کارت آرامش

دارد

ندارد

21

بيمه ارتش مکمل

دارد

دارد

22

بيمه اسيا

ندارد

ندارد

23

بيمه ايران

دارد

دارد

24

بيمه تصادفي معاونت درمان

دارد

دارد

25

بيمه دانا

دارد

ندارد

26

بيمه دانا کارت طلايي

دارد

ندارد

27

بيمه دي

دارد

ندارد

28

بيمه رازي

دارد

ندارد

29

بيمه روستائي

دارد

دارد

30

بيمه سينا

دارد

دارد

31

بيمه معلم

دارد

ندارد

32

تامين اجتماعي

دارد

دارد

33

جهاد كشاورزي

دارد

ندارد

34

خدمات درماني

دارد

دارد

35

سايراقشار

دارد

دارد

36

شركت نفت

دارد

دارد

37

صدا و سيما بازنشسته

دارد

دارد

38

صدا و سيما شاغلين

دارد

دارد

39

صندوق ايرانيان

دارد

دارد

40

كمك رسان

دارد

ندارد

41

كميته امداد

دارد

ندارد

42

وزارت نيرو

ندارد

دارد