بیمه های طرف قرارداد

صورت قراردادها

بستري

سرپايي

ردیف

قرارداد

تعرفه

بيمه

بيمار

تفاوت

بيمه

بيمار

تفاوت

1

کانون سردفتران ودفترياران

کانون سردفتران ودفترياران

100

0

دارد

100

0

دارد

2

آزاد

آزاد

0

100

دارد

0

100

دارد

3

آزاد- غيرايراني

آزاد- غيرايراني

0

100

دارد

0

100

دارد

4

اتيه سازان حافظ

آتيه سازان حافظ

100

0

ندارد

100

0

ندارد

5

ارتش کارکنان وظيفه - عادی

بيمه ها

90

10

دارد

100

0

دارد

6

ارتش بدون فرانشيز

ارتش مكمل

100

0

ندارد

100

0

ندارد

7

ارتش بيماريهاي خاص

ارتش مكمل

100

0

ندارد

100

0

ندارد

8

ارتش جانباز

ارتش جانباز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

9

ارتش سرپايي

ارتش سرپايي

70

30

ندارد

70

30

ندارد

10

البرز

البرز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

11

البرز -کارکنان بانک ملي

البرز

100

0

ندارد

100

0

ندارد

12

بازنشته كارمندي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

13

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ايران

100

0

ندارد

100

0

ندارد

14

بانك تجارت

آزاد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

15

بانك رفاه

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

16

بانك سپه

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

17

بانك سامان

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

18

بانك صادرات

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

19

بانك صنعت ومعدن

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

20

بانك كشاورزي

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

21

بانك مسكن

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

21

بانك ملت

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

22

بانك ملي

بانك ها

100

0

ندارد

100

0

ندارد

23

بنياد پانزده خرداد

بنياد پانزده خرداد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

24

بنياد شهيد

بنياد شهيد

100

0

ندارد

100

0

ندارد

25

بيمه پارسيان

بيمه پارسيان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

26

بيمه کارآفرين

بيمه کارآفرين

100

0

ندارد

100

0

ندارد

27

بيمه آرمان

بيمه آرمان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

28

بيمه آسيا کارت آرامش

بيمه آسيا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

29

بيمه ارتش مکمل

ارتش مكمل

75

25

ندارد

70

30

ندارد

30

بيمه اسيا

بيمه آسيا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

31

بيمه ايران

بيمه ايران

100

0

ندارد

100

0

ندارد

32

بيمه تصادفي ارتش

ارتش مكمل

95

5

دارد

70

30

دارد

33

بيمه تصادفي معاونت درمان

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

34

بيمه دانا

بيمه دانا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

35

بيمه دانا کارت طلايي

بيمه دانا کارت طلايي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

36

بيمه دي

بيمه دي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

37

بيمه رازي

بيمه رازي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

38

بيمه روستائي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

39

بيمه سامان

بيمه سامان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

40

ارتش کارکنان وظیفه- مکمل

ارتش مكمل

75

25

ندارد

70

30

ندارد

41

بيمه سينا

بيمه سينا

100

0

ندارد

100

0

ندارد

42

بيمه معلم

بيمه معلم

100

0

ندارد

100

0

ندارد

43

بيمه ميهن

بيمه ميهن

100

0

ندارد

100

0

ندارد

44

تامين اجتماعي

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

45

تامين اجتماعي ارجاعي

بيمه ها

100

0

دارد

70

30

دارد

46

تامين اجتماعي بدون فرانشيز

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

47

تامين اجتماعي فوت شده

بيمه ها

100

0

دارد

100

0

دارد

48

تامين اجتماعي مكمل

بيمه ها

95

5

دارد

70

30

دارد

49

جهادكشاورزي

جهادكشاورزي

100

0

ندارد

100

0

ندارد

50

خدمات درماني

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

51

خويش فرما

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

52

سايراقشار

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

53

سلامت همگاني

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

54

شركت نفت

شركت نفت

100

0

ندارد

100

0

ندارد

55

صدا و سيما بازنشسته

صدا و سيما

90

10

ندارد

90

10

ندارد

56

صدا و سيما شاغلين

صدا و سيما

80

20

ندارد

80

20

ندارد

57

صندوق ايرانيان

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

58

كمك رسان

كمك رسان

100

0

ندارد

100

0

ندارد

59

كميته امداد

بيمه ها

90

10

دارد

70

30

دارد

60

وزارت نيرو

بيمه ايران

75

25

ندارد

75

25

ندارد