رسالت بيمارستان

رسالت بیمارستان آذربایجان

رسالت بیمارستان اذربایجان عبارت است از ایمنی بیمار ، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات وافزایش رضایت مندی این بیمارستان با هدف تکمیل نمودن سطح مراقبتهای تخصصی و فوق تخصصی از سال 1372 شروع به فعالیت نموده و اهداف کلی و تخصصی بیمارستان عبارتند از :

  • افزایش رضایتمندی ، احترام و پاسخگویی و جلب اعتماد بیماران
  • مدیریت سرمایه های انسانی و فیزیکی
  • سنجش ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مراقبتهای ارائه شده
  • ارتقای کارایی نظام تدارکات خدمات درمانی