رسالت بيمارستان

رسالت بیمارستان آذربایجان

رسالت بیمارستان اذربایجان به عنوان يكي از بيمارستان هاي خصوصي در شهر اروميه ارائه خدمات درماني و تشخيصي به مراجعين در راستاي:

  • ايمني بيمار
  • ارتقائ مستمر كيفيت خدمات
  • افزايش رضايت مندي

 

بخش ها