هفته سلامت 1401_17 تا 23 اردیبهشت ماه

تاریخچه هفته سلامت

سازمان بهداشت جهانی در سال 1945 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشكيل یافته و در سال 1946 اساسنامه خود را تصویب و از 7 آوریل 1948 که بعدها روز جهانی بهداشت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. از آن سال به بعد همه ساله چنین روزی در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. در جمهوری اسلامی ایران مقوله سلامت همواره به عنوان یکی از مباحث مبنایی در مباحث توسعه کشور مد نظر بوده است .

اداره کل روابط عمومی وزارت متبوع در سال 1381 ، پیشنهاد نامگذاری روزهای 18-24 فروردین ماه را به عنوان » هفته سلامت « به وزیر وقت ارایه داد و با پیگیری های انجام شده در جلسه مورخ 02/04/81 کمیسیون نامگذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و با مصوبۀ جلسه 53 مورخ 05/08/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1382 در تقویم رسمی کشور گنجانده شد. از آن زمان همه ساله با اجرای برنامه های متنوع این هفته گرامی داشته می شود. از سال 1393 این تاریخ به 1 الی 7 اردیبهشت ماه تغییر یافت و در سال 1401 از تاریخ 17 الی 23 اردیبهشت  به عنوان هفته سلامت در نظر گرفته شد .

دانلود کنید: تاریخچه هفته سلامت